Terms & Conditions

EN

If the parties have entered into a contractual relationship, then the “terms of the contract” take precedence over the “General Terms and Conditions” given below.

QM Sports Care International BV, Industriepark A, 43 at 2220 Heist op den Berg, VAT BE0746 746 184 is replaced by the term “supplier” in the text below.

Invoices, quotations and price lists are always stated in euros.  The exchange rate risk is borne by the customer.

Orders must always be placed in writing and are only binding if accepted by the supplier.

Under no circumstances do delays in delivery justify order cancellation or late payment.

If an order is cancelled by the customer for any reason whatsoever, the supplier reserves the right to retain the advance payment for the loss and operating costs incurred.

The supplier’s sale prices are recommended retail prices.

The supplier guarantees to the customer that the delivered products are saleable under normal conditions of use and that at the time of leaving the supplier’s premises, the products are free of visible or hidden defects.

The customer must check goods that are received immediately for visible defects. Complaints must be reported in writing to the supplier within 3 working days, accompanied by photos showing the visible defect(s). After this period, the customer’s right to report visible defects expires.

Shipping costs are always at the customer’s expense, unless otherwise decided by way of exception in mutual consultation and confirmed in writing by the supplier.

Invoices are either 100% payable in advance; alternatively, invoices are 50% payable in advance with the remaining balance subject to the payment term stated on the invoice.

Default interest of 1% starting from the invoice date is payable by the customer on invoice amounts that are not paid by the payment term stated on the invoice. In that case, the customer also owes a late payment fee that is set at 10% of the invoice amount, at a minimum of €100.

In the event of late payment, the goods automatically transfer back into the hands of the supplier, without notice of default. This right of ownership applies to all goods listed on the front of this document.

Logos and images of the QM brand or its “Official Team Partners” must be requested and used exclusively in accordance with the supplier’s user instructions. If the supplier requests that images and/or logos are removed, this must be done with immediate effect.

All stands, racks and all display material supplied by the supplier are intended solely for presenting QM Sports Care products and remain the full property of the supplier unless purchased by the customer. Upon the first request, these must be returned to the supplier.

The customer acknowledges that all intellectual property rights and other rights relating to or connected with the products belong to the supplier, who therefore has the exclusive and unrestricted right to use the name, including copyrights, patents and manufacturing marks, trademarks and service marks.

The customer must comply with all laws, rules, regulations and/or requirements set by the authorities and that potentially apply to the import of products or to their sale, distribution or use.

The business agreement is governed and interpreted in accordance with Belgian law.

All disputes arising out of or in connection with the interpretation or application will be definitively settled before the Corporate Court of Antwerp, Antwerp Division.

Headquarters: Netelaan 1 bus1R 2500 Lier

NL

In geval van een contractuele samenwerking hebben de “voorwaarden uit het contract” prioriteit op de “algemene voorwaarden” hieronder beschreven.

QM Sports Care International BV, Industriepark A, 43 te 2220 Heist op den Berg, BTW  BE0746 746 184 wordt in de tekst hieronder vervangen door de term “leverancier”.

Facturen, offertes, prijslijsten zijn steeds in Euro weergegeven.  Het wisselkoersrisico is ten laste van de klant.

Bestellingen dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en zijn pas bindend indien de leverancier deze aanvaardt.

Vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of laattijdige betaling.

Indien een bestelling wordt geannuleerd door de klant om welke reden dan ook, dan behoudt de leverancier het recht om het voorschot te behouden voor het geleden verlies en werkingskosten.

De verkoopprijzen die de leverancier voorstelt te hanteren in de detailverkoop zijn adviesconsumentenprijzen.

De leverancier garandeert zijn klant dat de geleverde producten verkoopbaar zijn onder de normale gebruiksvoorwaarden en de producten vrij zijn van zichtbare of verborgen gebreken bij vertrek uit zijn firma.

Ontvangen goederen dienen onmiddellijk door de klant te worden gecontroleerd op zichtbare gebreken. Klachten dienen binnen de 3 werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier met bijlage van beeldmateriaal betreffende de zichtbare schade. Na deze termijn vervalt het recht van de klant om zichtbare gebreken te melden.

Zendkosten zijn steeds ten laste van de koper tenzij anders bij uitzondering en in onderling overleg beslist en schriftelijk bevestigd werd door de leverancier.

Alle facturen zijn betaalbaar aan 50% voorafbetaling + de vermelde betalingstermijn voor het saldo, ofwel 100% voorafbetaling.

Wordt de factuur niet betaald binnen de vermelde betalingstermijn dan is door de klant aan de leverancier een verwijlintrest van 1% per begonnen maand vanaf de factuurdatum verschuldigd. De klant is in dat geval ook een schadevergoeding verschuldigd aan de leverancier die conventioneel bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €100,00.

De goederen gaan van rechtswege, zonder ingebrekestelling opnieuw in handen van de leverancier over bij niet-tijdige betaling. Dit eigendomsrecht geldt voor alle goederen vermeld op de voorzijde van dit document.

Logo’s en beeldmateriaal van het merk QM of zijn “Officiële Team Partners” dienen aangevraagd en uitsluitend gebruikt te worden volgens de opgelegde werkwijze van de leverancier. Indien verzocht wordt door de leverancier om beelden en/of logo’s te verwijderen dient dit te gebeuren met onmiddellijke ingang.

Alle standen, rekken en al het display-materiaal door de leverancier geleverd dienen uitsluitend voor de presentatie van QM Sports Care producten en blijven volledig eigendom van de leverancier tenzij ze worden aangekocht door de klant. Bij het eerste verzoek dienen deze terug aan de leverancier overhandigd te worden.

De klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot of verbonden aan de producten, toebehoren aan de leverancier, die derhalve het exclusieve en onbeperkt recht heeft om de naam te gebruiken, met inbegrip van auteursrechten, octrooien en fabricagemerken, handelsmerken en servicemerken.

De klant dient alle wetten, regels, voorschriften, eisen van een wettelijke instantie na te leven die mogelijk van toepassing zijn op de import van producten of op de verkoop, distributie of gebruik ervan.

De zakelijke overeenkomst wordt geregeld en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de interpretatie of de toepassing zullen op definitieve wijze worden beslecht voor de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Hoofdzetel: Netelaan 1 bus1R 2500 Lier